NIEUWS

04-11-2013 Deurwaarder aan de deur?

U hoeft zich vanaf heden niet meer....

01-01-2013 Beslagvrij voet

Hierbij weer de beslagvrije ....

Algemene voorwaarden

A.     Definities

1.        In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

a.     ‘opdrachtnemer’: STRUZZO Credit Management en al haar handelsnamen, gevestigd te Doesburg. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 01177239

 

b.        ‘de opdrachtgever’: de (rechts-)persoon die ‘opdrachtnemer’, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

 

(Toepassingsgebied)

 

2.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

a.        het incasseren van vorderingen;

b.        debiteurenbeheer;

c.        credit-management;

 

dit alles in de ruimste zin des woords.

 

(Afwijkende bedingen)

3.        Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover ‘opdrachtnemer’ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan ‘de opdrachtgever’ heeft bevestigd.

 

(Geen plicht tot aanvaarding opdracht)

‘opdrachtnemer’, kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

(Recht tot wijziging algemene voorwaarden)

4.        ‘opdrachtnemer’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door ‘opdrachtnemer’ gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. ‘De opdrachtgever’ wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal

worden meegedeeld.

 

B.     Incasso

1.     Indien ‘de opdrachtgever’ ‘opdrachtnemer’ opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt ‘de opdrachtgever’ ‘opdrachtnemer’ in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van ‘opdrachtnemer’ noodzakelijk en/of nuttig zijn.

 

Deze machtiging houdt onder meer in:

a.      het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;

b.      het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

c.      het ontvangen van gelden;

d.      het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;

e.    het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;

f.    het aanvragen van een faillissement.

g.    het inschakelen van derden in het algemeen belang van de incassoprocedure.

 

2.     ‘opdrachtnemer’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

 

3.     ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met ‘de opdrachtgever’ wordt verrekend.

 

4.     Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan ‘opdrachtnemer’ dan wel rechtstreeks aan ‘de opdrachtgever’, dan wel aan derden ten behoeve van ‘de opdrachtgever’ heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover ‘de opdrachtgever’ op zich genomen en door ‘de opdrachtgever’ geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.

 

5.     Indien ‘de opdrachtgever’ een incasso-opdracht intrekt, buiten

‘opdrachtnemer’ om een betalingsregeling treft, met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of ‘opdrachtnemer’ ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is ‘opdrachtnemer’ gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

 

6.     Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namens ‘opdrachtnemer’ gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

 

7.        Indien een debiteur alleen de hoofdsom voldoet, zal ‘opdrachtnemer’ doorgaan met de incasso-opdracht, gedurende een periode die door ‘opdrachtnemer’ redelijk wordt geacht. Als deze periode is verstreken houdt ‘opdrachtnemer’ zich het recht voor om de incasso-opdracht af te rekenen naar het resultaat conform tarief en het dossier te sluiten.

 

8.        Indien tot het treffen van rechtsmaatregelen wordt overgegaan, zullen de in de minnelijke fase verschuldigde kosten worden gefactureerd.

 

 

C.     Verplichtingen ‘opdrachtgever’

1.     ‘De opdrachtgever’ dient ‘opdrachtnemer’ onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

 

2.     ‘De opdrachtgever’ is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door ‘opdrachtnemer’ aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

 

3.     Indien ‘de opdrachtgever’ een aantal vorderingen ter incasso over wenst te dragen zal deze zich op verzoek van ‘opdrachtnemer’ inspannen dit aantal aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door ‘opdrachtnemer’.

 

4.     ‘De opdrachtgever’ zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan ‘opdrachtnemer’ overdragen.

 

5.        ‘De opdrachtgever’ zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan ‘opdrachtnemer’ met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien.

 

6.     Indien en voor zover ‘de opdrachtgever’ na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan ‘opdrachtnemer’ ter hand stellen resp. doen toekomen.

 

D.     Tarieven

1.     De tarieven zijn opgenomen in de incasso-overeenkomst, welk overeenkomst in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 

2.     Alle door ‘opdrachtnemer’ aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

 

3.     ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is ‘de opdrachtgever’ gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

 

4.     ‘De opdrachtgever’ komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.                      

 

E.     Afrekening

1.     ‘De opdrachtgever’ heeft aanspraak op de door ‘opdrachtnemer’ ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan ‘opdrachtnemer’ toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan ‘opdrachtnemer’ dan wel aan ‘de opdrachtgever’ strekken eerst ter dekking van door of namens ‘opdrachtnemer’ gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct toe aan ‘opdrachtnemer’.

2.     Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen ‘opdrachtnemer’ en ‘de opdrachtgever’, zal ‘opdrachtnemer’ per week tussentijdse afdrachten doen en zal pas bij afwikkeling van het dossier eventuele tegoeden z.s.m. worden overgemaakt.

 

F.     Aansprakelijkheid

1.        ‘opdrachtnemer’ heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

 

2.        De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van ‘de opdrachtgever’.

 

3.        In geval van overmacht is ‘opdrachtnemer’ niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ‘opdrachtnemer’ onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

 

4.        In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computer-storingen of andere ernstige storingen in het bedrijf van ‘opdrachtnemer’ of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft ‘opdrachtnemer’ - naar haar keuze - het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat ‘opdrachtnemer’ in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

 

5.        ‘opdrachtnemer’ voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan ‘opdrachtnemer’ ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan ‘opdrachtnemer’ aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor ‘opdrachtnemer’.

 

6.        ‘De opdrachtgever’ is gehouden ‘opdrachtnemer’ te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens ‘de opdrachtgever’ in bewerking nemen en incasseren van door ‘de opdrachtgever’ aangeboden vorderingen.

 

7.        ‘opdrachtnemer’ zal ter voorkoming van eventueel niet te verhalen verschotten, bijvoorbeeld kosten van een verhaalsinformatie, en om te komen tot een snelle afwikkeling van een zaak, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, na betekening door een door ‘opdrachtnemer’ aangewezen gerechtsdeurwaarder van een titel waarvan executie middels derdenbeslag of beslag op onroerende zaken niet mogelijk of zinvol is, en na vooraankondiging van zijn beslagpoging aan de betalingsplichtige, overgaan tot het doen van een beslagpoging op de roerende zaken van de betalingsplichtige, dit tenzij uitdrukkelijk door ‘de opdrachtgever’ andersluidende instructies zijn verstrekt.

 

8.        ‘opdrachtnemer’ aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van Informatie weergeven op haar internetsites.

 

9.        ‘opdrachtnemer’ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 

G.     Betaling

1.     Betaling van de door ‘opdrachtnemer’ gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

2.     ‘De opdrachtgever’ kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt. Nadien wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan. Een bezwaar ontslaat ‘de opdrachtgever’ niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

 

3.     Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft ‘opdrachtnemer’ het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening berekend. Waarbij een gedeelte van die maand als gehele maand wordt gerekend.

 

4.     Indien ‘de opdrachtgever’ ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor ‘opdrachtnemer’ genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is ‘de opdrachtgever’ aan ‘opdrachtnemer’ buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant) factuurbedrag, met een minimum van de staffel Rapport Voorwerk II.

 

 

5.     Iedere betaling van ‘de opdrachtgever’ strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van ‘de opdrachtgever’, eerst ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘opdrachtnemer’ verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘opdrachtnemer’ verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

 

6.     ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende ‘opdrachtgever’ in bezit heeft.

 

 

H.     Duur van de overeenkomst

1.     De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat ‘de opdrachtgever’ stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid op de betrokken overeenkomst van de algemene voorwaarden.

 

2.     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst na ommekomst van 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.        ‘opdrachtnemer’ is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.

 

6.        ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien ‘de opdrachtgever’ in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met ‘opdrachtnemer’ gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

 

I.      Afwijkende overeenkomsten

‘opdrachtnemer’ is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.

 

J.     Slotbepalingen

1.        Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt ‘opdrachtnemer’ de aan haar door of zijdens ‘opdrachtgever’ ter beschikking gestelde stukken wederom aan ‘de opdrachtgever’ over. ‘opdrachtnemer’ heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat ‘de opdrachtgever’ aan al zijn/haar verplichtingen tegenover ‘opdrachtnemer’, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

 

2.        Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing